Dự án thuộc diện phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường?

By | 15/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. TRẢ LỜI Tại Khoản 1 Điều 20 của Luật Bảo vệ Môi trường: Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi… Read More »

Công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng

By | 11/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. TRẢ LỜI: Tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng ………………. 2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp… Read More »

Dự án thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

By | 10/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. TRẢ LỜI: Tại Điều 23, 36 Luật Đầu tư 67/2014/QH13: Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của… Read More »

Dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

By | 10/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. TRẢ LỜI: Tại Điều 36 Luật Đầu tư 67/2014/QH13: Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà… Read More »

Dự án thuộc diện không quyết định chủ trương đầu tư

By | 10/04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. TRẢ LỜI: Tại Điều 30, 31, 32 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định như sau: Điều 30. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật… Read More »

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

By | 09/04/2020

Sotay365.com – Căn cứ pháp lý, trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời gian trả kết quả, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật đầu tư số 67/2014/QH13;… Read More »

Dự án nào phải xin quyết định chủ trương đầu tư?

By | 07/04/2020

SOTAY365.COM – Dự án nào phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội? Dự án nào phải xin quyết định Chủ trương đầu tư của Chính phủ? Dự án nào phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh? CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. TRẢ… Read More »

Dự án, công trình nào do cơ quan PCCC thẩm duyệt thiết kế PCCC?

By | 20/11/2018

CĂN CỨ PHÁP LÝ: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. TRẢ LỜI: Tại Phụ lục IV của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định danh mục các dự án, công trình do cơ quan cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: 1. Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu… Read More »