Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng

By | 03/12/2021

Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng gồm những nội dung gì?

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

4. Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

a) Mục đích khảo sát xây dựng;

b) Phạm vi khảo sát xây dựng;

c) Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

d) Sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có);

đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.