Quy định đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động?

Căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Quy định về việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự đồng? Căn cứ Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 40/2019 sửa đổi bổ sung Điều 39 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lắp… Read More »

Quy định ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính?

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai số 45/2013/QH13 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính? Căn cứ Mục 13, Phụ lục số 01, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định ký hiệu đất trên bản đồ địa chính như sau: “13. Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án? Nghị định số 40/2019/NĐ-CP… Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02… Read More »