Category Archives: THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Quy định đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động?

Căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Quy định về việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự đồng? Căn cứ Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 40/2019 sửa đổi bổ sung Điều 39 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lắp… Read More »

Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình?

Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Thông tư số 26/2016/TT-BXD Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình? Căn cứ tại Phụ lục IV, Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì… Read More »