Category Archives: THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án? Nghị định số 40/2019/NĐ-CP… Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu? Trường hợp nào phải lập lại ĐTM? Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13… “Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi… Read More »