Category Archives: Văn bản luật

Số tầng của công trình tính như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 07/2019/TT-BXD Điểm k Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 07/2019/TT-BXD thì số tầng của công trình tính như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy… Read More »

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là gì?

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Cắn cứ vào Khoản 9 Điều 2 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có định nghĩa về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị như sau: “9. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng các công trình (có thể bao… Read More »

Vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

Vốn nhà nước nhà là gì? Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách? Thế nào là ngân sách nhà nước? Theo khoản 44 điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương;… Read More »