Quy định đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động?

Căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Nghị định số 18/ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Quy định về việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự đồng? Căn cứ Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 40/2019 sửa đổi bổ sung Điều 39 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lắp… Read More »

Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình?

Căn cứ pháp lý: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Thông tư số 26/2016/TT-BXD Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình? Căn cứ tại Phụ lục IV, Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập ở giai đoạn nào của dự án? Nghị định số 40/2019/NĐ-CP… Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02… Read More »

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

Căn cứ pháp lý: Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu? Trường hợp nào phải lập lại ĐTM? Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13… “Điều 20. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi… Read More »

Chọn MCB cho máy lạnh?

Nếu bạn không phải là một kỹ sư điện thì có thể áp dụng các thông số liên quan giữa công suất máy lạnh và cường độ dòng điện của MCB. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bói để lại nên các bạn chỉ sử dụng để tham khảo. 1.0HP dùng MCB 2P- 10A 1.5HP dùng… Read More »

9 chỉ tiêu cơ lý của đất là gì?

Các phương pháp xác định thành phần hạt (TCVN 4198 -2014) Soils – Laboratory methods for determination of grain size distribution Phương pháp xác định độ ẩm (TCVN 4196 -2012) Soils – Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount. Phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 4202 -2012) Soils – Laboratory methods for… Read More »

Tính khối lượng đào đất?

Tính khối lượng đào đất khi lập dự toán là một vấn đề hay tranh luận. Tính đúng theo công thức hình học thì lại quá lâu, còn theo các hệ số kinh nghiệm của các bậc đàn anh đi trước thì lại không có cơ sở giải trình với bên Thẩm tra, Chủ đầu tư… Dưới đây… Read More »

Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở?

2. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở gồm: a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở… Read More »