Đấu thầu trong Xây dựng

ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

SOTAY365.COM – Đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng gồm có đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng (nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị,…). Các văn bản pháp lý và trình tự thủ tục đấu thầu như sau:

CĂN CỨ VĂN BẢN PHÁP LÝ HIỆN HÀNH:

 1. Luật đấu thầu 2013;
 2. Luật đầu tư 2020;
 3. Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 4. Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
 5. Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
 6. Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 7. Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
 8. Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 9. Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
 10. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 11. Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 12. Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT quy định ngưng hiệu lực một số nội dung của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT;
 13. Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu;
 14. Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu;
 15. Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT v/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tải toàn bộ văn bản

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG:

 1. Lựa chọn nhà thầu xây dựng

 2. Lựa chọn nhà đầu tư