CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

1. Dự án thuộc thẩm quyền Chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

2. Dự án thuộc thẩm quyền Chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ

3. Dự án thuộc thẩm quyền Chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp Tỉnh

4. Thành phần hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

5. Trình tự chấp thuận chủ trương đâu tư dự án