Mức tiền giữ lại bảo hành trong hợp đồng thi công nhà ở riêng lẻ

By | February 25, 2024

SOTAY365.COM – Quy định mức tiền giữ lại bảo hành trong hợp đồng thi công nhà ở riêng lẻ là bao nhiêu?

Mức tiền bảo hành hợp đông thi công nhà ở riêng lẻ

Mức tiền giữ lại bảo hành

Căn cứ Khoản 7 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có quy định về mức tiền bảo hành công trình như sau:

Điều 28. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng

7. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như sau:

a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại;

c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu quy định tại điểm a, điểm b khoản này để áp dụng.

Như vậy, theo hướng dẫn của Nghị định thì đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (nguồn vốn tư nhân) thì Pháp luật không quy định mức tiền bảo hành. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo mức tối thiểu đối với công trình vốn nhà nước để áp dụng nhưng không bắt buộc.