QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

2. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất

  • Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai 2013.

3. Hệ thống và thời kỳ quy hoạch sử dụng đất

  • Hệ thống và thời kỳ quy hoạch sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đất đai 2013.

4. Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất

  • Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 43 Luật Đất đai 2013.

5. Thẩm định quy hoạch sử dụng đất

  • Việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 44 Luật Đất đai 2013.

6. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất

  • Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo Điều 48 Luật Đất đai 2013.