Giai đoạn kết thúc dự án

GIAI ĐOẠN KẾT THÚC DỰ ÁN

Đây là giai đoạn triển khai sau các công trình của dự án đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Căn cứ vào Luật xây dưng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung năm 2020;

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có quy định cụ thể công việc trong giai đoạn kết thúc dự án như sau:

  1. Quyết toán hợp đồng xây dựng;
  2. Quyết toán dự án hoàn thành;
  3. Xác nhận hoàn thành công trình;
  4. Bảo hành công trình xây dựng;
  5. Bàn giao các hồ sơ liên quan;
  6. Các công việc cần thiết khác.

Vận dụng đối với dự án sử dụng nguồn vốn tư nhân (hay gọi là nguồn vốn khác) thì giai đoạn kết thúc dự án cần thực hiện các công việc sau:

  1. Quyết toán hợp đồng với các nhà thầu;
  2. Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình;
  3. Bàn giao hồ sơ hoàn thành dự án cho bên vận hành và các bên liên quan;
  4. Thực hiện bảo hành công trình.