Giai đoạn chuẩn bị dự án

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN

 • Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020
 • Căn cứ Khoản 1, Điều 4 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định ở giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc sau:
 1. Khảo sát xây dựng;
 2. Lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
 3. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
 4. Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng;
 5. Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

Như vậy, áp dụng đối với dự án sử dụng nguồn vốn tư nhân (hay còn gọi là nguồn vốn khác), ở giai đoạn chuẩn bị dự án chúng ta cần hoàn thành các công việc sau:

 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư;
 2. Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;
 3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 4. Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở.