Đăng ký môi trường 2020

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

  1. Dự án đầu tư xây dựng nào phải thực hiện đăng ký môi trường?
  2. Dự án đầu tư được miễn đăng ký môi trường?
  3. Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?
  4. Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường?
  5. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì?

Hiện nay theo quy định thì không có quy định thời hạn trả lời của UBND cấp xã về hồ sơ đăng ký môi trường bằng văn bản hay thông qua hình thức nào khác. Do đó anh chị có thể tìm hiểu thêm về các thủ tục hành chính tại UBND cấp nơi nộp hồ sơ./.