Dự án đầu tư xây dựng nào phải thực hiện đăng ký môi trường?

By | May 26, 2024

(Sotay365.com) – Dự án đầu tư xây dựng nào phải thực hiện đăng ký môi trường? Dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường?

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:

Điều 49. Đăng ký môi trường

1. Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Như vậy theo quy định trên thì dự án đầu tư xây dựng có phát sinh chất thải và không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thì phải đăng ký môi trường./.