Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì?

By | June 20, 2024

(Sotay365.com) – Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì? Thành phần hồ sơ đăng ký môi trường? Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì để đăng ký môi trường?

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường

1. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

a) Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

Như vậy để nộp hồ sơ đăng ký môi trường thì chủ dự án cần chuẩn bị như sau:

  1. Văn bản đăng ký môi trường theo Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo TT 02/2022/TT-BTNMT;
  2. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (nếu có).