Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?

By | May 26, 2024

(Sotay365.com) – Thời điểm thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư xây dựng? Khi nào chúng ta tiến hành nộp hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án đầu tư?

Căn cứ Khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường quy định như sau:

Điều 49. Đăng ký môi trường

6. Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

a) Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

b) Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.