Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường?

By | June 24, 2024

(Sotay365.com) – Quy định cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường cho dự án đầu tư xây dựng là cơ quan nào?

>> Hồ sơ đăng ký môi trường gồm những loại giấy tờ gì?

Điều 49. Đăng ký môi trường

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

Như vậy theo quy định Khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì cơ quan cấp xã sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký môi trường. Dự án nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã thì chủ dự án có quyền chọn UBND cấp xã để đăng ký môi trường./.