THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Quản lý thiết kế xây dựng

Quản lý thiết kế xây dựng

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HIỆN HÀNH

 • Luật xây dựng 2014;
 • Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020;
 • Luật Kiến trúc 2019;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Tải toàn bộ văn bản

CÁC NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Quy định chung về thiết kế xây dựng

 • Theo Khoản 23 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

2. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

 • Theo Điều 79 Luật Xây dựng 2014.

3. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

 • Theo Khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

4. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư

 • Theo Khoản 25 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

5. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng

 • Theo Khoản 26 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

6. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng

 • Theo Khoản 27 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

7. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

 • Theo Điều 86 Luật Xây dựng 2014.

8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng

 • Theo Khoản 28 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.

9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng

 • Theo Khoản 29 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020.