Công việc trong giai đoạn thực hiện dự án

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

 • Cắn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có quy định cụ thể các nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện dự án như sau:
 1. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có);
 2. Khảo sát xây dựng;
 3. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng;
 4. Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng);
 5. Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;
 6. Thi công xây dựng công trình;
 7. Giám sát thi công xây dựng;
 8. Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành;
 9. Vận hành, chạy thử;
 10. Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;
 11. Bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
 12. Các công việc cần thiết khác.

Áp dụng đối với nguồn vốn tư nhân (hay còn gọi là nguồn vốn khác), các thủ tục pháp lý phải hoàn thành trong giai đoạn này cụ thể như sau:

 1. Thẩm định thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công);
 2. Xin phép xây dựng;
 3. Nghiệm thu PCCC (nếu có);
 4. Nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường (nếu có);
 5. Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.