Mục đích khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | January 25, 2024

SOTAY365.COM – Khảo sát xây dựng là gì? Mục đích khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?

Mục đích khảo sát xây dựng là gì?

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Khảo sát xây dựng là gì?

Khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động xây dựng bao gồm các công việc kiểm tra, đo đạc, thị sát, thăm dò, phân tích, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố như: điều kiện thiên nhiên, địa hình, địa chất, thủy văn, khí tượng, hiện trạng công trình,…nhằm lập các phương án, giải pháp về kỹ thuật, kinh tế sao cho hợp lý khi thiết kế xây dựng công trình.

Mục đích khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?

  • Khảo sát địa chất công trình sẽ phục vụ công tác thiết kế kết cấu nền móng công trình;
  • Khảo sát điều kiện tự nhiên, thủy văn, hiện trạng sẽ phục vụ cho công tác thiết kế kiến trúc và cấp thoát nước.