QUY HOẠCH CHI TIẾT

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

1. Dự án phải lập quy hoạch chi tiết

  • Dự án không yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 35/2023/NĐ-CP.

2. Dự án phải không lập quy hoạch chi tiết

  • Dự án không yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 35/2023/NĐ-CP.

3. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết

4. Trình tự thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết

5. Hồ sơ thủ tục thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết

6. Trình tự thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết

7. Hồ sơ thủ tục thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết