Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ

By | January 21, 2024

SOTAY365.COM – Hướng dẫn sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ? Mục đích sơ bộ chi phí đầu tư?

Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Mục đích của việc sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng:

  • Cở sở để chủ nhà quyết định xây dựng;
  • Dựa vào sơ bộ chi phí đầu tư chủ nhà có thể lập một kế hoạch tài chính cho phù hợp;
  • Kiểm soát chi phí phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng.

Nội dung sơ bộ chi phí đầu tư gồm:

  • Chi phí mua đất hoặc thuê đất (nếu có);
  • Chi phí xây dựng (phần thô và hoàn thiện);
  • Chi phí thiết bị (nội thất);
  • Chi phí quản lý dư án;
  • Chi phí tư vấn xây dựng;
  • Chi phí khác;
  • Chi phí dự phòng.

Video hướng dẫn và bảng tính: