MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng xây dựng

Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng có ban hành kèm theo 03 mẫu hơp đồng xây dựng bao gồm như sau:

1. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng: >> Tải

2. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng: >> Tải

3. Mẫu hợp đồng thiết kế – Mua sắm vật tư, thiết bị – Thi công xây dựng (EPC): >> Tải