Những trường hợp Nhà ở riêng lẻ Chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế

By | December 31, 2023

SOTAY365.COM – Những trường hợp Nhà ở riêng lẻ Chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế mà bạn nên biết.

Các trường hợp nhà ở riêng lẻ chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế

Các trường hợp nhà ở riêng lẻ chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng thi công và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

1. Việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh.

2. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện;

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

Như vậy những công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau thì chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế:

  • Có từ 01 tầng hầm trở lên;
  • Dưới 7 tầng và trừ các trường hợp chủ nhà được phép tự thiết kế;
  • Có từ 07 tầng trở lên.