Trạng thái giới hạn là gì?

By | April 19, 2024

Sổ Tay 365 – Trạng thái giới hạn là gì? Có mấy nhóm trạng thái giới hạn?

Căn cứ mục 2 TCVN 9379:2012:

2. Cơ sở tính toán

2.2 Trạng thái giới hạn là trạng thái mà trong đó kết cấu, nền, nhà hoặc công trình thỏa mãn các yêu cầu cần thiết khi khai thác sử dụng hoặc khi thi công.

2.3 Trạng thái giới hạn được chia thành hai nhóm:

– Nhóm 1: bao gồm những trạng thái giới hạn dẫn đến việc mất khả năng chịu tải, hay dẫn đến sự bất lợi hoàn toàn về mặt sử dụng kết cấu hoặc nền.

– Nhóm 2: bao gồm những trạng thái giới hạn gây khó khăn cho việc sử dụng bình thường kết cấu và nền.

Trạng thái giới hạn nhóm 1 gồm:

– Sự mất ổn định tổng thể về hình dáng;

– Sự mất ổn định về vị trí;

– Sự phá hủy một đặc điểm bất kì nào đó;

– Sự chuyển đổi thành một hệ mới;

– Sự thay đổi hình dạng;

– Trạng thái dẫn đến sự cần thiết phải ngừng khai thác sử dụng do vật liệu biến dạng lớn, do các mối nối bị cắt do các vết nứt phát triển quá lớn;

Trạng thái giới hạn thuộc nhóm 2 gồm những trạng thái vượt quá mức cho phép:

– Sự biến dạng của kết cấu do bị uốn, xoắn, lún;

– Sự dao động của kết cấu;

– Sự thay đổi vị trí;

– Sự tạo thành hoặc phát triển vết nứt.