Bản gốc và Bản chính văn bản là gì?

By | November 28, 2023

SOTAY365.COM – Bản gốc là gì? Bản chính là gì?

Thế nào là bản gốc?

Bản gốc là văn bản có chữ ký sống và được đóng dấu pháp nhân.

Thế nào là bản chính

Bản chính là bản có chữ ký photo và được đóng dấu pháp nhân.

Vậy bản chínhbản gốc giống nhau là điều được đóng dấu pháp nhân, khác nhau là bản gốc có chữ ký sống còn bản chính là chữ ký photo.