Thời gian thông báo ngày khởi công xây dựng?

By | November 28, 2023

SOTAY365.COM – Quy định thời gian thông báo ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương bao nhiêu ngày trước ngày khởi công?

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

39. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 107 như sau:

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.”.

Như vậy theo quy định trên thì Chủ đầu tư phải gửi thống báo ngày khởi công đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương xây dựng công trình ít nhất 03 ngày làm việc.