Chỉ giới đường đỏ là gì?

By | December 26, 2023

SOTAY365.COM – Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là gì

Chỉ giới đường đỏ

Căn cứ Điều 3 Luật Xây dựng 2014 có định nghĩa chỉ giới đường đỏ như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

5. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.