Chỉ giới xây dựng là gì?

By | December 26, 2023

SOTAY365.COM – Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Xây dựng 2014 có định nghĩa về chỉ giới xây dựng như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

Như vậy tùy thuộc vào quy hoạch nơi công trình xây dựng, chỉ giới xây dựng có thể trùng hoặc không trùng với chỉ giới đường đỏ.