Định mức xây dựng mới nhất hiện nay

By | March 16, 2023

Định mức xây dựng mới nhất hiện nay đang áp dụng là định mức nào? Thông tư ban hành định mức xây dựng?

Định mức xây dựng đang được áp dụng hiện nay

Định mức xây dựng

Hiện nay, BXD ban hành TT số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD gồm các định mức dự toán sau:

  1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;
  2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;
  3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;
  4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;
  5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;
  6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;
  8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Từ khóa: Thông tư số 12/2021/TT-BXD; Định mức xây dựng mới nhất; Định mức dự toán mới nhất; Định mức đang áp dụng hiện nay.