Hệ số độ tin cậy, hệ số an toàn là gì?

By | April 2, 2024

Sổ Tay 365 – Hệ số độ tin cậy là gì? Hệ số an toàn là gì?

Căn cứ mục 3.1.2 của TCVN 5574:2018 có định nghĩa như sau:

3.1.2. Các hệ số độ tin cậy, hệ số an toàn (partial factors, partial safety factors)

Các hệ số kể đến các sai lệch bất lợi có thể có của các giá trị tải trọng, các đặc trưng vật liệu và sơ đồ tính toán công trình xây dựng do điều kiện sử dụng thực tế của nó, cũng như kể đến mức độ tầm quan trọng của các công trình xây dựng. Có 4 loại hệ số độ tin cậy: hệ số độ tin cậy về tải trọng; hệ số độ tin cậy về vật liệu, hệ số điều kiện làm việc, hệ số độ tin cậy về tầm quan trọng của công trình.

Như vậy qua định nghĩa trên thì chúng ta hiểu rằng hai thuật ngữ trên là một và có 4 loại hệ số độ tin cậy mà các bạn cần quan tâm khi tính toán kết cấu công rình.