Tag Archives: TCVN 5574:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo biến dạng – TCVN 5574:2018

By | April 10, 2024

SOTAY365.COM – Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo biến dạng theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia hiện nay như thế nào? Căn cứ mục 5.5 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 5.5 Yêu cầu đối với… Read More »

Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự mở rộng vết nứt – TCVN 5574:2018

By | April 10, 2024

SOTAY365.COM – Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự mở rộng vết nứt theo Tiêu chuẩn Quốc gia hiện nay như thế nào? Căn cứ mục 5.4 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 5.4 Yêu cầu đối với… Read More »

Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự hình thành vết nứt – TCVN 5574:2018

By | April 10, 2024

SOTAY365.COM – Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự hình thành vết nứt theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia hiện nay như thế nào? Căn cứ mục 5.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 5.3 Yêu… Read More »

Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép theo độ bền – TCVN 5574:2018

By | April 10, 2024

SOTAY365.COM – Yêu cầu đối với tính toán cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép theo độ bền theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia hiện nay như thế nào? Căn cứ mục 5.2 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 5.2 Yêu… Read More »