Hồ sơ xin phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ

By | January 10, 2024

SOTAY365.COM – Thành phần hồ sơ xin phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ theo quy định hiện nay?

Căn cứ Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định về hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa như sau:

Điều 47. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.

5. Đối với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Như vậy theo quy định trên thì thành phần hồ sơ xin phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ như sau:

Hồ sơ xin phép sửa chữa cải tạo nhà ở riêng lẻ

Sổ Tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa,cải tạo theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP (bản chính);
  2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật (sao y bản chính);
  3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo (bản chính);
  4. Ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10x15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo (ảnh màu);
  5. 02 bộ bồ sơ thiết kế sửa chữa,cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (bản chính);
  6. Đối với các công trình di tích lịch sử-văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa (sao y bản chính);
  7. Hồ sơ giám định kết cấu công trình (bản chính).
  8. Giấy ủy quyền và CCCD nếu chủ nhà không trực tiếp nộp và nhận kết quả hồ sơ (sao y bản chính).