Nhà ở riêng lẻ không yêu cầu phải thuê tổ chức, cá nhân giám sát thi công

By | January 13, 2024

SOTAY365.COM – Những trường hợp nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không yêu cầu phải thuê tổ chức, cá nhân giám sát thi công theo quy định hiện nay?

Nhà ở riêng lẻ không phải thuê tổ chức cá nhân giám sát thi công

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

3. Quản lý thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Khuyến khích chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm c khoản 2 Điều này việc thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

Như vậy theo quy định trên thì các công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô < 07 tầng và < 02 tầng hầm thì chủ nhà không phải thuê tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện năng lực để  giám sát thi công xây dựng.