Nhà ở riêng lẻ phải thuê tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện năng lực để thi công

By | January 9, 2024

SOTAY365.COM – Những trường hợp nhà ở riêng lẻ chủ nhà phải thuê tổ chức hoặc cá nhân có đủ kiện năng lực để thi công xây dựng?

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình. 

Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

2. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện;

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

3. Quản lý thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Khuyến khích chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm c khoản 2 Điều này việc thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

Nhà ở riêng lẻ phải thuê tổ chức hoặc các nhân đủ điều kiện năng lực để thi công

Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

Như vậy theo quy định trên những công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô ≥ 07 tầng hoặc ≥ 02 tầng hầm thì chủ nhà phải thuê tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thi công xây dựng.