Hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế VAT năm 2024

By | January 2, 2024

SOTAY365.COM – Những loại hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT (VAT) 6 tháng đầu năm 2024?

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm VAT năm 2024

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm VAT năm 2024

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. Các hàng hóa, dịch vụ sau không được giảm thuế VAT:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP.

Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

>> Mức giảm VAT năm 2024