Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng

By | March 30, 2023

Nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng gồm những nội dung gì? Nhiệm vụ khảo sát xây dựng gồm những nội dung nào? Thành phần của nhiệm vụ khảo sát xây dựng? Quy định về nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng?

Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình

Khảo sát xây dựng

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

4. Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

a) Mục đích khảo sát xây dựng;

b) Phạm vi khảo sát xây dựng;

c) Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

d) Sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có);

đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

Từ khóa: Khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP