Quy định bố trí cốt đai trong dầm bê tông cốt thép (khung thép buộc)

By | December 18, 2023

SOTAY365.COM – Quy định bố trí cốt đai trong dầm bê tông cốt thép đối chịu uốn với khung thép buộc?

Căn cứ mục 10.3.4.2 và 10.3.4.3 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

1.  Đường kính cốt thép

  • Không nhỏ hơn 6mm (8mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100).

2. Khoảng cách cốt đai

  • Cốt đai chịu lực cắt: Không lớn hơn min(0,5h0 và 300mm (250mm với bê tông từ B70 đến B100)).
  • Cốt đai không chịu lực cắt: Không lớn hơn min(0,75h0 và 500mm (450mm với bê tông từ B70 đến B100)).