Quy định cốt thép đai trong cột bê tông cốt thép (khung thép buộc)

By | December 16, 2023

SOTAY365.COM – Quy định cốt thép đai trong cột bê tông cốt thép đối với khung thép buộc?

Căn cứ mục 10.3.4 TCVN 5574:2018 Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

1. Đường kính cốt đai

  • Không nhỏ hơn max(0,25dmax và 6mm (8mm với bê tông B70 đến B100)). Trong đó, dmax là đường kính thanh cốt thép dọc lớn nhất.

2. Khoảng cách cốt đai

  • Trong các cấu kiện chịu nén lệch tâm dạng thanh, cũng như trong các cấu kiện chịu uốn khi cần đặt cốt thép dọc chịu nén theo tính toán, thì để ngăn ngừa cốt thép dọc này bị phình cần phải đặt cốt thép ngang với bước không lớn hơn min(15d và 500mm (400mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100)).
  • Nếu diện tích tiết diện cốt thép dọc chịu nén, đã được đặt ở một trong số các mặt bên của cấu kiện, lớn hơn 1,5% thì cần đặt cốt thép ngang với bước không lớn hơn min(10d và 300mm (250mm khi sử dụng bê tông từ B70 đến B100)).

Trong đó: d là đường kính cốt thép dọc chịu nén.

  • Cấu tạo cốt thép đai (các thanh cốt thép ngang) trong các cấu kiện chịu nén lệch tâm dạng thanh phải sao cho các thanh cốt thép dọc (ít nhất là cách một thanh) nằm tại các vị trí uốn của cốt thép đai, còn các vị trí uốn này nằm ở khoảng cách không lớn hơn 400mm theo chiều rộng mặt bên.
  • Khi chiều rộng mặt bên không lớn hơn 400mm và số lượng các thanh cốt thép dọc ở mặt bên này không lớn hơn 4 thì cho phép dùng một cốt thép đai ôm tất cả các thanh cốt thép dọc.