Vài trò của cốt đai trong cột bê tông cốt thép

By | December 6, 2023

SOTAY365.COM – Vài trò của cốt đai trong cột bê tông cốt thép như thế nào? Đây là một câu hỏi có thể bạn sẽ gặp trong bảo về đồ án tốt nghiệp kỹ sư?

Vai trò của cốt đai trong cột BTCT như sau:

    1. Chịu lực cắt;
    2. Hạn chế vết nứt phát triển;
    3. Chống phình;
    4. Cố định cốt thép dọc khi thi công;