Quy định hàm lượng cốt thép tối thiểu min trong cột

By | December 2, 2023

SOTAY365.COM – Quy định hàm lượng cốt thép tối thiểu min trong cột bao nhiêu %?

Căn cứ mục 10.3.3.1 TCVN 5574:2018 quy định hàm lượng cốt thép tối thiểu (min) như sau:

Bố trí thép cột đối xứng:

  • 0,1% − khi độ mảnh L0/h ≤ 17 (đối với tiết diện chữ nhật với L0/h ≤ 5);
  • 0,25% − khi độ mảnh L0/h ≥ 87 (đối với tiết diện chữ nhật với L0/h ≥ 25).

Bố trí thép cột theo chu vi:

  • 0,2% − khi độ mảnh L0/h ≤ 17 (đối với tiết diện chữ nhật với L0/h ≤ 5);
  • 0,5% − khi độ mảnh L0/h ≥ 87 (đối với tiết diện chữ nhật với L0/h ≥ 25).

Note: Đối với các giá trị độ mảnh trung gian thì giá trị hàm lượng thép min được nội suy tuyến tính.