Quy định chiều dày các đường nét trong bản vẽ thiết kế xây dựng

By | December 4, 2023

SOTAY365.COM – Quy định chiều dày các đường nét trong bản vẽ thiết kế xây dựng hiện nay như thế nào?

Căn cứ mục 3.2 TCVN 5570: 2012 quy định chiều dày các đường nét trong bản vẽ thiết kế như sau:

3. Đường nét trong bản vẽ

3.1. Đường nét trong bản vẽ phải đảm bảo đều, rõ ràng và chính xác với từng loại nét.

3.2. Các loại đường nét và chiều rộng của nét vẽ được quy định trong Bảng 1.

Quy định chiều dày các đường nét trong bản vẽ thiết kế xây dựng hiện nay

Căn cứ mục 4.1 TCVN 8-20 : 2002

4.1. Chiều rộng của nét vẽ

Tùy thuộc vào loại và kích thước của bản vẽ, chiều rộng d của tất cả các loại nét vẽ phải chọn theo dãy số sau đây:

0,13 mm; 0,18 mm; 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm; 2 mm

Dãy số này là một cấp số nhân có công bội 1:√2 (1:1,4).

Chiều rộng của các nét rất đậm, đậm và mảnh tuân theo tỷ số 4:2:1.

Chiều rộng nét của bất kỳ một đường nào phải như nhau trên suốt chiều dài của đường đó.