Quy định đường trục trong bản vẽ thiết kế xây dựng

By | December 4, 2023

SOTAY365.COM – Quy định về việc thể hiện đường trục trong bản vẽ thiết kế xây dựng hiện nay như thế nào?

Căn cứ mục 4 TCVN 5570:2012 quy định đường trục trong bản vẽ thiết kế xây dựng như sau:

1. Quy định số hoặc chữ ký hiệu tên trục

 • Số ghi theo số Ả Rập;
 • Chữ ghi theo chữ cái, kiểu chữ in viết hoa, không sử dụng hai chữ I và O vì dễ lẫn với chữ số;
 • Chiều rộng của nét chữ và chữ số là d/2.

2. Quy định kích thước đường tròn

 • 6 mm cho hình vẽ với tỷ lệ nhỏ hơn 1:200;
 • 8 mm cho hình vẽ với tỷ lệ từ 1:200 đến 1:100;
 • 10 mm cho hình vẽ với tỷ lệ lớn hơn 1:100;
 • Chiều rộng của vòng tròn lấy từ d/4 đến d/3.

(Note: d lấy theo quy định TCVN 8-20:2002)

3. Quy định cách đánh số và chữ ký hiệu tên trục

 • Thứ tự ghi chữ và số ký hiệu đường trục và các trường hợp dùng ký hiệu được quy định trong Bảng 2.

5570-2012-bảng 2

5570-2012 hình 2

5570-2012 Phụ lục A

 • Trường hợp mặt bằng công trình có hình dạng bất kỳ, nguyên tắc ký hiệu đường trục vẫn trên cơ sở theo trục nằm ngang và trục thẳng đứng của bản vẽ dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ đối với các phần công trình không nằm trong hệ trực giao hay hệ trực tròn (tham khảo Phụ lục B).

5570-2012-phụ lục B

 • Trường hợp ký hiệu bằng chữ cái mà số chữ không đủ thì tiếp tục ký hiệu bằng hai chữ cái ghép và lại bắt đầu từ AA, BB…
 • Trường hợp các bộ phận nằm giữa các trục chính, khi cần đặt trục trung gian thì ký hiệu trục trung gian theo mẫu trong Hình 1b.

5570-2012 hình 1