Quy định hàm lượng cốt thép tối thiểu (min) trong dầm

By | December 2, 2023

SOTAY365.COM – Quy định hàm lượng cốt thép min trong dầm là bao nhiêu %?

Căn cứ mục 10.3.3.1 TCVN 5574:2018 có quy định như sau:

  • Hàm lượng cốt thép min trong dầm 0,1%
  • Công thức tính: μs  = (As/bh0).100%, (Trong đó: As là diện tích cốt thép, b là chiều rộng dầm, h0 là chiều cao làm việc của dầm)