Quy định khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các thanh cốt thép

By | December 2, 2023

SOTAY365.COM – Quy định khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các thanh cốt thép trong bê tông.

Căn cứ mục 10.3.2 TCVN 5574:2018 quy định khoảng cách thông thủy tối thiểu như sau:

 1. Không nhỏ hơn đường kính lớn nhất của thanh cốt thép (giữa các nhóm – bó thép thì không nhỏ hơn đường kính quy đổi, đường kính quy đổi xác định theo công thức 254 TCVN 5574:2018).
 2. Và đồng thời không nhỏ hơn:
  • 25 mm – đối với các thanh cốt thép dưới được bố trí thành một hoặc hai lớp và nằm ngang hoặc
   nghiêng trong lúc đổ bê tông;
  • 30 mm – đối với các thanh cốt thép trên được bố trí thành một hoặc hai lớp và nằm ngang hoặc
   nghiêng trong lúc đổ bê tông;
  • 50 mm – đối với các thanh cốt thép dưới được bố trí thành ba lớp trở lên (trừ các thanh của hai
   lớp dưới cùng) và nằm ngang hoặc nghiêng trong lúc đổ bê tông, cũng như đối với các thanh
   nằm theo phương đứng trong lúc đổ bê tông.