Nội dung giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế

By | December 1, 2023

SOTAY365.COM – Quy định nội dung giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng.

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định nội dung giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế công trình xây dựng:

Điều 20. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình

2. Nội dung thực hiện giám sát tác giả:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Như vậy nội dung giám sát tác giả của đơn vị tư vấn thiết kế trong thời gian thi công xây dựng gồm 4 nội dung được quy định tại các điểm a, b, c và d của Khoản 2 Điều 20 như trên.