Quy định số lượng cốt thép chịu kéo tối thiểu trong dầm

By | December 17, 2023

SOTAY365.COM – Quy định số lượng thanh cốt thép chịu kéo tối thiểu trong dầm?

Căn cứ mục 10.3.3.4 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.3.3.4 Trong dầm và sườn có chiều rộng lớn hơn 150 mm, số lượng cốt thép dọc chịu lực kéo trong tiết diện ngang không được ít hơn 2 thanh. Khi chiều rộng tiết diện từ 150 mm trở xuống thì cho phép đặt 1 thanh cốt thép dọc chịu lực trong tiết diện ngang.

Như vậy đối với dầm có chiều rộng > 150mm thì không được ít hơn 2 thanh; còn đối với dầm có chiều rộng ≤ 150mm thì cho phép bố trí 1 thanh cốt thép dọc.