Quy định số lượng thanh cốt thép nối ren bằng ống coupler trong một tiết diện

By | December 19, 2023

SOTAY365.COM – Quy định số lượng thanh cốt thép nối ren bằng ống coupler trong một tiết diện hiện nay?

Căn cứ mục 10.3.6.4 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Số lượng các thanh cốt thép (có gân) chịu kéo hoặc chịu nén được nối trong một tiết diện cấu kiện bằng các mối nối cơ khí cho phép lấy bằng 100 % khi hàm lượng cốt thép dọc μs ≤ 3% và không lớn hơn 50% trong các trường hợp còn lại. Khoảng cách giữa các tiết diện của cốt thép được nối lấy bằng chiều dài đoạn nối chồng Llap.

Như vậy khi hàm lượng cốt thép dọc μs ≤ 3% cho phép nối 100% trên cùng một tiết diện; khi hàm lượng cốt thép dọc μs > 3% thì phải nối so le, số thanh cốt thép nối trong một tiết diện không lớn hơn 50% và khoảng cách giữa các vị trí nối bằng chiều dài đoạn nối chồng Llap.

>> Hướng dẫn xác định đoạn nối chồng Llap