Quy định đường kính uốn cốt thép

By | December 19, 2023

SOTAY365.COM – Quy định đường kính gối uốn cốt thép hiện nay?

Căn cứ mục 10.3.7 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Đường kính tối thiểu của gối uốn dbend đối với cốt thép thanh phụ thuộc vào đường kính thanh thép ds và lấy không nhỏ hơn:

Đối với thanh thép trơn:

  • dbend = 2,5ds khi ds < 20 mm;
  • dbend = 4ds khi ds ≥ 20 mm;

Đối với thanh thép có gân:

  • dbend = 5ds khi ds < 20 mm;
  • dbend = 8ds khi ds ≥ 20 mm.

ds là đường kính danh nghĩa của các thanh cốt thép

Đường kính gối uốn cũng có thể được quy định theo các điều kiện kỹ thuật đối với từng loại cốt thép cụ thể.